Polityka prywatności

Przegląd ochrony danych

Informacje ogólne

Następujące informacje zapewnią Państwu łatwy w nawigacji przegląd tego, co stanie się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzą Państwo naszą stronę internetową. Termin “dane osobowe” obejmuje wszystkie dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w naszej Deklaracji o ochronie danych osobowych, którą zawarliśmy pod tą kopią.

Zapisywanie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zapisywanie danych na tej stronie internetowej (tj. “administrator danych”)? Dane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez operatora strony internetowej, którego dane kontaktowe są dostępne w sekcji “Informacje wymagane przez prawo” na tej stronie internetowej. Jak zapisujemy Twoje dane?Zbieramy Twoje dane w wyniku udostępnienia nam Twoich danych. Mogą to być na przykład informacje, które wprowadzasz do naszego formularza kontaktowego. Nasze systemy informatyczne automatycznie zapisują inne dane, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wejścia na naszą stronę internetową). Informacje te są zapisywane automatycznie w momencie wejścia na naszą stronę internetową.

Do jakich celów wykorzystujemy Państwa dane?

Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego udostępnienia strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy wzorców użytkownika.

Jakie prawa przysługują Ci w odniesieniu do Twoich informacji?

Masz prawo do otrzymywania informacji o źródle, odbiorcach i celach Twoich zarchiwizowanych danych osobowych w dowolnym momencie bez konieczności wnoszenia opłaty za ich ujawnienie. Mają Państwo również prawo żądać sprostowania, zablokowania lub usunięcia Państwa danych osobowych. Prosimy o kontakt z nami w każdej chwili pod adresem podanym w sekcji “Informacje wymagane przez prawo” na tej stronie internetowej, jeśli mają Państwo pytania dotyczące tej lub innych kwestii związanych z ochroną danych. Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorującego. Ponadto w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe informacje można znaleźć w Deklaracji o ochronie danych osobowych w sekcji “Prawo do ograniczenia przetwarzania danych”

Narzędzia analityczne i narzędzia dostarczone przez osoby trzecie

Istnieje możliwość statystycznej analizy wzorców przeglądania stron internetowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Takie analizy są wykonywane przede wszystkim za pomocą plików cookie i tego, co nazywamy programami analitycznymi. Z reguły analizy wzorców przeglądania stron internetowych są przeprowadzane anonimowo, tzn. wzorce przeglądania nie mogą być przypisane do użytkownika. Użytkownik ma możliwość sprzeciwienia się takim analizom lub może uniemożliwić ich wykonanie, nie korzystając z pewnych narzędzi. Szczegółowe informacje o narzędziach i możliwościach sprzeciwu znajdują się w naszej Deklaracji o ochronie danych osobowych poniżej.

Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej strony internetowej i jej stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Państwa danych osobowych. W związku z tym traktujemy Państwa dane osobowe jako informacje poufne oraz zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych i niniejszą deklaracją o ochronie danych osobowych. Za każdym razem, gdy korzystają Państwo z tej strony internetowej, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe obejmują dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do jakich celów je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu informacje są gromadzone. Niniejszym informujemy, że transmisja danych za pośrednictwem Internetu (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) może być narażona na luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwa całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

Informacje na temat osoby odpowiedzialnej (zwanej “administratorem danych” w PKBR)

Kontrolującym przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest: medAspis GmbH Ralf Däinghaus Grafenberger Allee 293 40237 Düsseldorf Phone: 022161663466 E-mail: info@medaspis.com Administrator danych jest osobą fizyczną lub prawną, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podejmuje decyzje dotyczące celów i zasobów do przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie Państwa zgody na przetwarzanie danych

Szeroki zakres transakcji przetwarzania danych jest możliwy tylko za Państwa wyraźną zgodą. Możesz również w każdej chwili odwołać swoją zgodę, którą już nam wyraziłeś. W tym celu wystarczy, że wyślesz do nas nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności gromadzenia danych, które miało miejsce przed Państwa odwołaniem.

Prawo do sprzeciwienia się gromadzeniu danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwienia się reklamie bezpośredniej (art. 21 PKBR)

W przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 21 PKBR. 6 Art. 1 lit. e) lub f GDPR, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych z przyczyn wynikających z Państwa wyjątkowej sytuacji. Dotyczy to również profilowania w oparciu o te postanowienia. W celu ustalenia podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie danych, prosimy o zapoznanie się z niniejszą Deklaracją o Ochronie Danych Osobowych. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, których to dotyczy, chyba że jesteśmy w stanie przedstawić przekonywującą ochronę wartą przetwarzania Państwa danych, która przeważa nad Państwa interesami, prawami i wolnościami lub jeżeli celem przetwarzania jest dochodzenie, wykonywanie lub obrona uprawnień prawnych (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 PKBR). Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia bezpośredniej reklamy, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych do celów takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. W przypadku sprzeciwu, Państwa dane osobowe nie będą dalej wykorzystywane do bezpośrednich celów reklamowych (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 PKBR).

Prawo do złożenia skargi do właściwej spółki nadzoru

W przypadku naruszenia przepisów PKBR, osoby, których dane dotyczą, mają prawo złożyć skargę do spółki nadzorującej, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zazwyczaj mają miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce, w którym miało miejsce domniemane naruszenie. Prawo do złożenia skargi obowiązuje bez względu na wszelkie inne postępowania administracyjne lub sądowe dostępne jako środki prawne.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo żądać, abyśmy automatycznie przetwarzali wszelkie dane na podstawie Twojej zgody lub w celu realizacji umowy przekazali je Tobie lub osobie trzeciej w powszechnie używanym, czytelnym maszynowo formacie. W przypadku żądania bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi danych, nastąpi to tylko wtedy, gdy jest to technicznie wykonalne.

SL i/lub szyfrowanie TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przekazywania poufnych treści, takich jak zamówienia zakupu lub zapytania kierowane do nas jako operatora strony internetowej, strona ta korzysta z programu szyfrującego SSL lub TLS. Połączenie zaszyfrowane można rozpoznać po sprawdzeniu, czy linia adresowa przeglądarki przełącza się z “http://” na “https://”, a także po pojawieniu się ikony blokady w linii przeglądarki. W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane przesyłane do nas nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Niezaszyfrowane transakcje płatnicze na tej stronie internetowej

Jeżeli po zawarciu z nami umowy odpłatnej są Państwo zobowiązani do przekazania nam informacji dotyczących płatności (np. numeru rachunku bankowego, jeżeli udzielili nam Państwo upoważnienia do obciążenia konta bankowego), informacje te są niezbędne do przetwarzania płatności. Transakcje płatnicze z wykorzystaniem popularnych trybów płatności (Visa/MasterCard, debet na konto bankowe) są przetwarzane wyłącznie za pomocą szyfrowanych połączeń SSL lub TLS. Połączenie zaszyfrowane można rozpoznać po sprawdzeniu, czy linia adresowa przeglądarki przełącza się z “http://” na “https://”, a także po pojawieniu się ikony kłódki w linii przeglądarki. Jeśli komunikacja z nami jest zaszyfrowana, osoby trzecie nie będą mogły odczytać informacji dotyczących płatności, które nam udostępniasz.

Informacje na temat blokady, sprostowania i usunięcia danych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, masz prawo w każdej chwili zażądać informacji na temat Twoich zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródła i odbiorców oraz celu przetwarzania Twoich danych. Mogą Państwo również mieć prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia Państwa danych osobowych. Jeżeli mają Państwo pytania na ten temat lub jakiekolwiek inne pytania dotyczące danych osobowych, prosimy o kontakt w każdej chwili pod adresem podanym w sekcji “Informacje wymagane przez prawo”

Prawo do żądania ograniczeń w przetwarzaniu

Prawo do żądania nałożenia ograniczeń w zakresie przetwarzania danych osobowych. W tym celu możesz skontaktować się z nami w każdej chwili pod adresem podanym w sekcji “Informacje wymagane przez prawo”. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych ma zastosowanie w następujących przypadkach:

  • W przypadku, gdy zakwestionujecie Państwo poprawność zgromadzonych przez nas danych, zazwyczaj będziemy potrzebowali trochę czasu na weryfikację tego roszczenia. W czasie, gdy to dochodzenie jest w toku, mają Państwo prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych było/jest prowadzone w sposób niezgodny z prawem, mają Państwo możliwość żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych zamiast żądania usunięcia tych danych.
  • Jeżeli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych i są one potrzebne do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli zgłosiliście Państwo sprzeciw zgodnie z Art. 21 Sekt. 1 PKBR, Państwa prawa i nasze prawa będą musiały być ważone względem siebie. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie Państwa danych osobowych, dane te – z wyjątkiem ich archiwizacji – mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony uprawnień prawnych, lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych, lub z ważnych powodów związanych z interesem publicznym, na które powołuje się Unia Europejska lub państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Odrzucenie niezamówionych wiadomości e-mail

Zgadzamy się niniejszym na wykorzystanie informacji kontaktowych opublikowanych w związku z obowiązkowymi informacjami, które należy podać w sekcji “Informacje wymagane przez prawo” w celu przesłania nam materiałów promocyjnych i informacyjnych, których wyraźnie nie zażądaliśmy. Operatorzy tej strony internetowej i jej stron zastrzegają sobie prawo do podjęcia działań prawnych w przypadku niezamówionego wysłania informacji promocyjnych, na przykład poprzez wiadomości SPAM.

Zapisywanie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

W niektórych przypadkach nasza strona internetowa i jej strony internetowe używają tzw. cookies. Cookies nie powodują żadnych szkód w Państwa komputerze i nie zawierają wirusów. Celem plików cookie jest uczynienie naszej strony internetowej bardziej przyjazną dla użytkownika, efektywną i bezpieczną. Cookies to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na Państwa komputerze i przechowywane przez Państwa przeglądarkę. Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane “pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony internetowej. Inne pliki cookie pozostaną zarchiwizowane na Państwa urządzeniu do czasu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej. Użytkownik może dostosować ustawienia swojej przeglądarki tak, aby mieć pewność, że jest informowany o każdym umieszczeniu plików cookie i aby umożliwić akceptację plików cookie tylko w określonych przypadkach lub wykluczyć akceptację plików cookie w określonych sytuacjach lub ogólnie oraz aby aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie, funkcje tej strony internetowej mogą być ograniczone. Pliki cookie, które są wymagane do realizacji transakcji komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia pewnych funkcji, z których chcesz korzystać (np. funkcja koszyka zakupów), są przechowywane na podstawie Art. 6 Część 1 lit. f PKBR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego pod względem technicznym i optymalnego świadczenia usług operatora. Jeśli inne pliki cookie (np. pliki cookie służące do analizy wzorców przeglądania stron internetowych) mają być przechowywane, są one oddzielnie adresowane w niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych.

Pliki logów serwera

Dostawca tej strony internetowej i jej stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które przeglądarka automatycznie przekazuje nam. Informacje te obejmują:

  • Typ i wersja używanej przeglądarki
  • Używany system operacyjny

Referrer URL

  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas zapytania do serwera
  • Adres IP

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych. Dane te są zapisywane na podstawie art. 6 Sekt. 1 lit. f PKBR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w bezbłędnym technicznie przedstawieniu i optymalizacji strony internetowej operatora. W tym celu pliki dziennika serwera muszą być zapisywane.

Formularz kontaktowy

W przypadku przesłania nam zapytania za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu kontaktowym, jak również wszelkie dane kontaktowe w nim podane, będą przez nas przechowywane w celu rozpatrzenia Państwa zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie będziemy dzielić się tymi informacjami bez Państwa zgody. Dlatego też przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR). Mają Państwo prawo do odwołania w każdej chwili udzielonej nam zgody. W tym celu wystarczy przesłać nam nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności gromadzenia danych, które miało miejsce przed Państwa odwołaniem. Informacje wprowadzone przez Państwa do formularza kontaktowego pozostaną u nas do czasu, gdy zwrócą się Państwo do nas o usunięcie danych, cofnięcie zgody na archiwizację danych lub gdy cel, dla którego informacje są archiwizowane, już nie istnieje (np. po udzieleniu przez nas odpowiedzi na Państwa zapytanie). Nie narusza to bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa – w szczególności dotyczących okresów przechowywania danych.

Zapytanie pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie, w tym wszystkie wynikające z niego dane osobowe (nazwisko, zapytanie) będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia Państwa zapytania. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody. Przetwarzanie tych danych odbywa się w oparciu o sztukę. 6 ust. 1 lit. b GDPR, jeżeli Państwa wniosek dotyczy realizacji umowy lub jeżeli jest to konieczne do przeprowadzenia działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a) PKBR) i/lub na naszych uzasadnionych interesach (art. 6 ust. 1 lit. f) PKBR), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas wniosków. Dane przesłane nam przez Państwa za pośrednictwem próśb o kontakt pozostają u nas aż do momentu, gdy zażądają Państwo usunięcia, odwołania zgody na przechowywanie danych lub wygaśnięcia celu ich przechowywania (np. po zrealizowaniu Państwa prośby). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Rejestracja na tej stronie

Można zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby móc korzystać z dodatkowych funkcji strony internetowej. Podane przez Państwa dane wykorzystamy wyłącznie w celu skorzystania z oferty lub usługi, na którą się Państwo zarejestrowaliście. Wymagane informacje, o które prosimy w momencie rejestracji, muszą być wprowadzone w całości. W przeciwnym razie odrzucimy rejestrację. W celu poinformowania Państwa o istotnych zmianach w zakresie naszego portfolio lub w przypadku zmian technicznych, wykorzystamy adres e-mail podany podczas rejestracji. Dane wprowadzone podczas rejestracji będziemy przetwarzać na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR). Mają Państwo prawo do odwołania w każdej chwili udzielonej nam zgody. W tym celu wystarczy przesłać nam nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności gromadzenia danych, które miało miejsce przed Państwa odwołaniem. Dane zarejestrowane podczas rejestracji są przez nas przechowywane tak długo, jak długo są Państwo zarejestrowani na naszej stronie internetowej. Następnie dane te zostaną usunięte. Nie narusza to obowiązkowych ustawowych obowiązków w zakresie przechowywania danych.

Przetwarzanie danych (danych dotyczących klientów i umów)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do ustanowienia, organizacji treści lub zmiany stosunku prawnego (inwentaryzacja danych). Działania te są podejmowane na podstawie art. 6 Część 1 lit. b PKBR, która zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z naszej strony internetowej (dane użytkowe) tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do umożliwienia użytkownikom korzystania z usług i wystawiania rachunków za nie. Zebrane dane klienta zostaną usunięte po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu stosunków handlowych. Nie narusza to ustawowych nakazów przechowywania danych.

Przekazywanie danych przy zawieraniu umów dotyczących sklepów internetowych, sprzedawców detalicznych i wysyłce towarów

Udostępniamy dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w związku z realizacją umowy, na przykład firmom, którym powierzono wysyłkę towarów lub instytucji finansowej odpowiedzialnej za przetwarzanie płatności. Dalsze przekazywanie danych nie będzie miało miejsca lub będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo wyraźną zgodę na przekazanie danych. Udostępnienie Państwa danych osobom trzecim w przypadku braku Państwa wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych, nie będzie miało miejsca. Podstawą do przetwarzania danych jest Art. 6 Art. 1 lit. b GDPR, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

Przekazywanie danych przy zawieraniu umów o świadczenie usług i treści cyfrowych

Udostępniamy dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w związku z realizacją umowy, np. instytucji finansowej, której powierzono przetwarzanie płatności. Dalsze przekazywanie danych nie będzie miało miejsca lub będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo wyraźną zgodę na przekazanie danych. Udostępnienie Państwa danych osobom trzecim w przypadku braku Państwa wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych, nie będzie miało miejsca. Podstawą do przetwarzania danych jest Art. 6 Część 1 lit. b GDPR, która zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

 

Narzędzia analityczne i reklamowe

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Analytics używa tzw. cookies. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane. Przechowywanie plików cookie Google Analytics i korzystanie z tego narzędzia analitycznego odbywa się w oparciu o Art. 6 Część 1 lit. f GDPR. Operator niniejszej strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie wzorców użytkownika w celu optymalizacji zarówno usług oferowanych online, jak i działań reklamowych operatora.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. W rezultacie Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach, które ratyfikowały Konwencję o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed jej przekazaniem do Stanów Zjednoczonych. Pełny adres IP zostanie przesłany na jeden z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony tylko w wyjątkowych przypadkach. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika w celu generowania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług na rzecz operatora tej strony internetowej, które są związane z korzystaniem z tej strony internetowej i Internetu. Adres IP przekazywany wraz z Google Analytics z Państwa przeglądarki nie jest łączony z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

Wtyczka przeglądarki

Użytkownik ma możliwość zablokowania archiwizacji plików cookie poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Należy jednak zwrócić uwagę, że w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać z wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto mają Państwo możliwość uniemożliwienia zapisywania przez Google danych wygenerowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (włącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzania tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.  

Sprzeciw wobec rejestrowania danych

Możesz zapobiec zapisywaniu swoich danych przez Google Analytics klikając na poniższy link. Spowoduje to umieszczenie pliku “opt out cookie”, który uniemożliwia zapisywanie danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie internetowej: Dezaktywacja Google Analytics. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w Deklaracji o ochronie danych osobowych Google na stronie internetowej: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

 

Przetwarzanie danych w ramach umowy

Wpisaliśmy umowę o przetwarzaniu danych w ramach umowy z Google i w pełni stosujemy rygorystyczne przepisy niemieckich agencji ochrony danych przy korzystaniu z Google Analytics.

Parametry demograficzne dostarczane przez Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji “parametry demograficzne” udostępnianej przez Google Analytics. Umożliwia to generowanie raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach odwiedzających stronę internetową. Źródłem tych informacji są reklamy związane z zainteresowaniami Google oraz dane o odwiedzających uzyskane od zewnętrznych dostawców. Danych tych nie można przyporządkować do konkretnej osoby. Użytkownik ma możliwość dezaktywacji tej funkcji w dowolnym momencie poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian ustawień dotyczących reklamy na koncie Google lub może generalnie zabronić zapisywania danych przez Google Analytics, jak wyjaśniono w rozdziale “Sprzeciw wobec zapisywania danych”.

Okresy oczekiwania

Dane na poziomie użytkownika lub incydentu przechowywane przez Google połączone z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika lub identyfikatorami reklamowymi (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikatory reklamowe Android) będą anonimizowane lub usunięte po 14 miesiącach. Aby uzyskać szczegółowe informacje, kliknij na poniższy link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

Google AdWords i Google Conversion Tracking

Niniejsza strona korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program promocyjny Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. W połączeniu z Google AdWords, używamy narzędzia zwanego Conversion Tracking. Jeśli klikniesz na reklamę zamieszczoną przez Google, plik cookie do celów śledzenia konwersji zostanie umieszczony. Cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka umieszcza na komputerze użytkownika. Te pliki cookie wygasają po 30 dniach i nie są używane do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedzi niektóre strony tej strony internetowej, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my będziemy w stanie rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został z nią powiązany. Każdemu klientowi Google AdWords przydzielany jest inny plik cookie. Te pliki cookie nie mogą być śledzone na stronach internetowych klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie Conversion są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na korzystanie z Conversion Tracking. Użytkownicy otrzymują całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na swoje reklamy i zostali połączeni ze stroną wyposażoną w tag Conversion Tracking. Jednakże, nie otrzymują oni żadnych informacji, które pozwoliłyby im osobiście zidentyfikować tych użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, masz możliwość sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu poprzez łatwe wyłączenie pliku cookie Google Conversion Tracking poprzez przeglądarkę internetową w ustawieniach użytkownika. Jeśli to zrobisz, nie zostaniesz uwzględniony w statystykach śledzenia konwersji. Przechowywanie plików cookie “Conversion” i korzystanie z tego narzędzia do śledzenia jest oparte na Art. 6 Sekt. 1 lit. f GDPR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie wzorców użytkownika, w celu optymalizacji oferty internetowej operatora i reklamy. Aby zapoznać się z bardziej szczegółowymi informacjami na temat Google AdWords i Google Conversion Tracking, prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności Danych Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, że będziesz informowany w każdej chwili o umieszczeniu plików cookie i możesz zezwolić na pliki cookie tylko w niektórych przypadkach lub wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie, a także możesz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie, funkcje tej strony internetowej mogą być ograniczone

 

Newsletter

Dane Newslettera

Jeżeli chcą Państwo zapisać się do newslettera oferowanego na tej stronie internetowej, potrzebujemy od Państwa adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam sprawdzić, czy są Państwo właścicielami podanego adresu e-mail i wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera. Żadne dalsze dane nie będą zbierane lub będą zbierane tylko na zasadzie dobrowolności. Dane te wykorzystujemy wyłącznie w celu przesłania żądanych informacji i nie udostępniamy ich osobom trzecim. Przetwarzanie informacji wprowadzonych do formularza subskrypcji newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR). Zgodę na archiwizację danych, adres e-mail i wykorzystanie tych informacji do wysyłania biuletynu można w każdej chwili odwołać, np. klikając link “Rezygnacja z subskrypcji” w biuletynie. Nie narusza to legalności dotychczasowych transakcji przetwarzania danych. Dane, które Państwo u nas archiwizują w celu subskrypcji newslettera, są przez nas archiwizowane do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera. Po anulowaniu subskrypcji newslettera dane te zostaną usunięte. Nie ma to wpływu na dane, które zostały przez nas zarchiwizowane do innych celów.

MailChimp

Niniejsza strona korzysta z usług MailChimp w celu wysyłania swoich biuletynów. Dostawcą jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. MailChimp jest między innymi usługą, która może być wykorzystywana do organizowania i analizowania wysyłania biuletynów. Za każdym razem, gdy wprowadzasz dane w celu subskrypcji newslettera (np. swój adres e-mail), informacje są przechowywane na serwerach MailChimp w Stanach Zjednoczonych. MailChimp jest w posiadaniu certyfikatu, który jest zgodny z “Tarczą Prywatności UE-USA”. Osłona prywatności” jest porozumieniem pomiędzy Unią Europejską (UE) a Stanami Zjednoczonymi Ameryki (USA), którego celem jest zagwarantowanie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w Stanach Zjednoczonych. Za pomocą narzędzia MailChimp możemy analizować wydajność naszych kampanii informacyjnych. Jeśli otworzysz wiadomość e-mail wysłaną za pośrednictwem narzędzia MailChimp, plik, który został zintegrowany z wiadomością e-mail (tzw. web-beacon) łączy się z serwerami MailChimp w Stanach Zjednoczonych. W rezultacie można ustalić, czy wiadomość z biuletynu informacyjnego została otwarta i które linki zostały ewentualnie kliknięte przez odbiorcę. W tym czasie zapisywane są również informacje techniczne (np. czas dostępu, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny). Informacji tych nie można przyporządkować danemu odbiorcy newslettera. Ich jedynym celem jest przeprowadzanie analiz statystycznych kampanii informacyjnych. Wyniki takich analiz mogą być wykorzystane do lepszego dopasowania przyszłych newsletterów do interesów ich odbiorców. Jeśli nie chcesz zezwolić na analizę przez MailChimp, musisz zrezygnować z subskrypcji newslettera. W każdej wiadomości z biuletynu zamieszczamy link, dzięki któremu możesz to zrobić. Ponadto, możesz również zrezygnować z subskrypcji biuletynu bezpośrednio na stronie internetowej. Dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR).  Zgodę, którą wyraziłeś, możesz w każdej chwili odwołać poprzez rezygnację z subskrypcji biuletynu informacyjnego. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności wszelkich transakcji przetwarzania danych, które miały miejsce przed odwołaniem. Dane, które Państwo u nas archiwizują w celu subskrypcji newslettera, będą przez nas archiwizowane do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera. Po anulowaniu subskrypcji newslettera, dane zostaną usunięte z naszych serwerów, jak również serwerów MailChimp. Nie ma to wpływu na dane, które zostały zarchiwizowane do innych celów. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności Danych MailChimp pod adresem: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Wykonanie umowy o przetwarzanie danych

Zawarliśmy z MailChimp tzw. “Umowę o przetwarzanie danych”, w której upoważniamy MailChimp do ochrony danych naszych klientów i powstrzymania się od udostępniania ich osobom trzecim.

Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną integracją ochrony danych

Nasza strona korzysta z wtyczek platformy YouTube, która jest obsługiwana przez Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Korzystamy z YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych. Według YouTube, tryb ten zapewnia, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o osobach odwiedzających tę stronę internetową przed obejrzeniem filmu. Nie oznacza to jednak koniecznie, że wymiana danych z partnerami YouTube może zostać wykluczona w wyniku rozszerzonego trybu ochrony danych. Na przykład, niezależnie od tego, czy oglądasz film, YouTube zawsze nawiąże połączenie z siecią Google DoubleClick. Jak tylko rozpoczniesz odtwarzanie wideo YouTube na naszej stronie internetowej, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. W rezultacie serwer YouTube zostanie powiadomiony o tym, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube podczas odwiedzania naszej strony, umożliwiasz YouTube bezpośrednie przyporządkowanie wzorów przeglądania do swojego osobistego profilu. Masz możliwość zapobieżenia temu poprzez wylogowanie się z konta YouTube. Ponadto, po rozpoczęciu odtwarzania filmu wideo, YouTube będzie w stanie umieścić różne pliki cookie na urządzeniu. Za pomocą tych plików cookie YouTube będzie w stanie uzyskać informacje o odwiedzających naszą stronę internetową. Informacje te będą między innymi wykorzystywane do generowania statystyk wideo w celu poprawy przyjazności strony dla użytkownika i zapobiegania próbom popełnienia oszustwa. Te pliki cookie pozostaną na Państwa urządzeniu do czasu ich usunięcia. W pewnych okolicznościach, dodatkowe transakcje przetwarzania danych mogą zostać uruchomione po rozpoczęciu odtwarzania filmu wideo z YouTube, na które nie mamy wpływu. Korzystanie z YouTube opiera się na naszym zainteresowaniu prezentowaniem naszych treści online w atrakcyjny sposób. Zgodnie z Art. 6 Sekt. 1 lit. f GDPR, jest to uzasadniony interes. Więcej informacji https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Czcionki internetowe Google (osadzanie lokalne)

Niniejsza strona wykorzystuje tzw. czcionki internetowe dostarczane przez Google, aby zapewnić jednolite korzystanie z czcionek na tej stronie. Czcionki Google są instalowane lokalnie, aby połączenie z serwerami Google nie było nawiązywane w połączeniu z tą aplikacją.

Google Maps

Via an API, ta strona korzysta z usługi mapowania Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Aby umożliwić korzystanie z funkcji Google Maps, adres IP użytkownika musi być zapisany. Z reguły informacje te są przesyłane na jeden z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są archiwizowane. Operator tej strony internetowej nie ma kontroli nad przesyłaniem danych. Korzystamy z Google Maps, aby prezentować nasze treści online w atrakcyjny sposób oraz aby lokalizacje ujawnione na naszej stronie internetowej były łatwe do znalezienia. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 Sekt. 1 lit. f GDPR. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Deklaracji ochrony prywatności danych Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Dostawcy usług płatniczych i sprzedawcy

PayPal

Wśród innych opcji, oferujemy płatność przez PayPal na naszej stronie internetowej. Dostawcą tej usługi przetwarzania płatności jest PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwany dalej “PayPal”). Jeśli zdecydujesz się na płatność za pośrednictwem PayPal, podzielimy się z PayPal wprowadzonymi przez Ciebie informacjami o płatności. Podstawą prawną udostępniania danych osobowych z PayPal jest Art. 6 Sekt. 1 lit. a GDPR (zgoda) oraz Art. 6 Sekt. 1 lit. b GDPR (przetwarzanie w celu realizacji umowy). Mogą Państwo w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych. Takie odwołanie nie będzie miało żadnego wpływu na skuteczność transakcji przetwarzania danych, które miały miejsce w przeszłości.